1600 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਹੈ

ਐਸਈਓ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। HTML ਮਾਰਕਅੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਪਰਿਆਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਤ ਦਾ ਢਿੱਲਾਵਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚੋ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹਦ ਤੱਕ ਵਿਵਰਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਿਖੀਆ ਅੰਗਬੂਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੇਖ ਦਾ ਢਿੱਲਾਵਾ ਕਰੋ। ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅਨੰਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋ ਜਾਦਗਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਨਿਰਾਧਾਰ, ਮੈਂਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਿਕਲਪ, ਚਾਲਕ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾ ਸਮੇਤ)। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਸ਼ੀਰਲੇਖਾਂ (H2, H3 ਅਤੇ H4 ਟੈਗਸ ਨਾਲ) ਚੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰੰਮਪਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੋ। ਲੇਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢਿੱਲਾਵੇ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਲੇਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਟੈਗ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅੱਕਰ ਬਿੰਦਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਒ਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх