முழு கோதுமை ரொட்டி என்றால் என்ன

முழு கோதுமை ரொட்டி என்றால் என்ன:
முழு கோதுமை ரொட்டி அல்லாத வகைத் தரகமான தேன் பாலனைப் போன்ற தரகங்கள் மட்டுமே பொதுவாக என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அந்த ரொட்டி மண்ணுக்கு விருப்பமான அல்லது கருப்பான வண்ணத்தில் இருக்கும். அதன் புறப்படமாகப் பொதுவாக கற்பனை முறையில் செல்லும் அரிசி பொருள் (கோதுமை ரொட்டி) அல்லது வெண்பனி பொருள் போன்றவைகளைப் போல முழு கோதுமை ரொட்டி என்னும் வார்த்தையைப் பயன்படுத்தத் தரவும். முழு கோதுமை ரொட்டியுடன் செவ்வாய் எலும்பு டிப்ஸ் அல்லது கேரம் சாப்பாடு போன்ற மருத்துவ கூறுகள் இருக்கலாம். முழு கோதுமை ரொட்டியைச் செவ்வாய் பூண்டு மட்டில் போட்டால் அது சிறிய விதைகளாக மாறி சாப்பிடும் நன்மையாக உள்ளது. முழு கோதுமை ரொட்டி வளர்ச்சி, நாசிக்கல்களுக்கு நலம் ஆகும் என்பதும், அதனை சாப்பிடும் போது வயிற்றில் குட்பெருக்க அடைவுகளை இருக்க வழிவகுக்கும் என்பதும் தெரியும். முழு கோதுமை ரொட்டியை சாப்பிடுவதன் மூலம் நீரில் நம்மால் அளவுக்குறிய பிறகே வயிற்றில் உள்ள அசுக்களை நீக்குதல் ஏற்படும். முடிவுப்பதிவு இல்லாமல் வைரஸ் நோய்கள், புண்டிகை, படுக்கைத் தேவைகளுக்கு எதிரான தீவிர அறிகுறிகளையும் ஆரியத்தை குறைக்க முடிகின்றது.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх