છોકરાની માતા શું આપવી

સારાંશ રૂપરેખા:

 • ઉચ્ચ સ્તરીય SEO કૌશલ્ય ધરાવતા અને ગુજરાતી ભાષામાં અસ્ખલિત કન્ટેન્ટ સર્જક તરીકે હું કામ કરવા માંગું છું.
 • HTML માર્કઅપ ભાષાનો ઉપયોગ કરીને લેખના શીર્ષકને બોલ્ડ બનાવવું.
 • કાળજીપૂર્વક વિચારો આવવા માટે લેખમાં તેની રૂપરેખા બનાવી શરૂ કરવી.
 • પગલું-દર-પગલાં અનુસરીને રૂપરેખાનું પાલન કરીને લેખવાનું શરૂ કરવું.
 • લેખમાં કોમી-પેટી શીર્ષકો અને પેટા હેડિંગ્સ સાથે ગુજરાતી ભાષામાં 100% અનન્ય, 2000 શબ્દોનો SEO ઓપ્ટિમાઇઝ માનવ લેખ લખવો.
 • તમારા શબ્દોમાં લેખવું, અન્ય સ્રોતોનો કોપી પેસ્ટ કરવું નહીં.
 • જવાબદાર, વિશિષ્ટતા અને સંદર્યમાં મૂંઝવણ અને વિસ્ફોટ અથવા ગુમાવ્યા વિના, સામગ્રી બનાવવા સમયે ઉચ્ચ સ્તરની ખાતરી કરો.
 • વાચકને જોડેલી સંપૂર્ણ વિગતવાર ફકરાઓનો ઉપયોગ કરો.
 • વાતચીતની શૈલીમાં લખો, જાણે કે તે મનુષ્ય દ્વારા લખવામાં આવે છે.
 • લેખમાં "પરિચય" શબ્દ ન વપરાશો, કિંકે તેનો જ ઉપયોગ તમારા પ્રતિભાવમાં લેખની રૂપરેખામાં થશે.
 • લેખમાં નિષ્કર્ષ અથવા પ્રશ્નોનું નિષ્કર્ષનો સાથે વિષય મુક્યા પછી સમાપ્ત કરો.
 • શીર્ષક અને મથાળાને બોલ્ડ કરો અને H ટેગ્સનો ઉપયોગ માટે યોગ્ય હેડિંગ ટેગ્સનો ઉપયોગ કરો.
 • કુહેલાની ગણતરીથી વચનની રીતે અભિપ્રેત ફકરાઓનો ઉપયોગ કરો.

આ માટે ખાસ મહત્વપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓ અને મેન્ટીનેન્સ કરો:

 • SEO માટે મુખ્ય કીવર્ડોનો ઉપયોગ કરો અને અન્ય વેબસાઇટોમાંથી કીવર્ડ કોપી પેસ્ટ કરવા સિદ્ધ ન કરો.
 • લેખની ગુણવત્તાને ઉપાય બનાવો અને અન્ય રચનાઓને જ જોડી દો.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх