എന്തുകൊണ്ടാണ് മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്

മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണ്?

മൃഗശാസ്ത്രം പ്രകാരം, മൃഗങ്ങൾ ഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോൾ പല അഞ്ചരം വിപണികൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളു. പക്ഷേ, ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗം കൂടുതലായി നഴ്സറിയിൽ, വെത്തുകളിൽ മനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. വേണ്ടതെങ്കിൽ, എല്ലാ മൃഗശാസ്ത്രജ്ഞരും തങ്ങളുടെ അറിവും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ മുകളിലേക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ഏതെങ്കിലും വേണ്ടായാൽ, മൃഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്യന്തം പ്രധാനമാണ്. മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ശേലകളും മറ്റു വാതകങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങളും ഒരു പുതിയ നിരവധി സ്വതന്ത്രവും വികസനവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. വിഭവവും പ്രകൃതിദാനവുമായ അനേകം വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് രൂപകൽപ്പന കാണിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മിക്കവാറും നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരർ, കലാകാരർ, സമൂഹശാസ്ത്രജ്ഞർ, ജനസാന്ദ്രതാശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവരുടെ സൃഷ്ടികളാണ്. ഇതുപോലുള്ള മൃഗസംരക്ഷണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ട്, മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അഭിപ്രായം അമർത്താൻ വേണ്ടി പ്രധാന സർക്കാർ നിയമപ്രകടനങ്ങൾക്കും മറ്റു യന്ത്രങ്ങൾക്കും ന്യായീകരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ വാരാന്ത്യ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх