പുതുവർഷത്തിനായി ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് എന്ത് നൽകണം

മലയാളം ഭാഷയിൽ എസ്‌ഇഒ കഴിവുകളും ഉള്ളടക്ക സ്വന്തം സൃഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആശക്തിപ്പെടുന്നുണ്ട്. മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് HTML നിലവിൽ ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ചെയ്യും. അത് ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ് ആദ്യം രൂപരേഖാ ചിന്തിക്കുക. തുടക്കത്തിൽ രൂപരേഖയിൽ നിന്നും എഴുതുക.

സ്പഷ്ടമായ വിഷയവും 100% അദ്വിതീയമായിരിക്കും, 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത എന്നാൽ സമർപ്പിക്കുന്ന 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നതാണ്.

ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾക്കാവുന്ന ലേഖനം വായിക്കുക, മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്തരുത്. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആശയക്കുഴപ്പവും പിഴുക്കവുമൊന്നും കണക്കിലെടുക്കരുത്, പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭമോ നഷ്ടപ്പെടാതെ രണ്ടിന്റെയും തലം ഉറപ്പാക്കരുത്.

വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ വിശദമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയത് പോലെ സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ എഴുതുക (അനൗപചാരിക ടോൺ ഉപയോഗിക്കുക, വ്യക്തിഗത സർവ്വനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വായനക്കാരനെ ഇടപഴകുക, വാചാടോപപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, സമാനതകളും രൂപകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക).

ലേഖനത്തിൽ "ആമുഖം" എന്ന വാക്ക്

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх