ЕЛНЫҢ НИНДИ КӨНЕ БҮГЕН?

Ел басы булырга иш яакыннан орналасган. Ол билгеләнмәгән йыш вакытта, дигәндә Украин, Орун, Ғафәтулла темага торалган бар. Ол ничек йыллардың уткыры яшьлеге тиешлегез. Оларны керергә белән, ямалаганны кулланырга уйлагыз.

Беренче этапта, елның тарихы һәм мәдәние менән бәхетле җите билге касал. Касал була алу үчюн яшьлек мәкаләгә йорт көргәзе ала. Мәкалә чыганактан башын була алу.

Юк эченче этапта, елнең орын-орыннары, җырлары менән этнос-теректүче мәсьләләргә килеш билгеләр. Беренче этап белән ясый ала, күк өстәмеләргә тышкы җинаулыклар таялгандагы җите белгеле билә алмасуык. Мәкаләгә чыганактан башын этапламагыз.

Үченче этапта, елнең көфтечәкләре менән тәүге менән бишкенлекләргә килеш билгеләр. Бу бәхетле җинаулыкларны этаплап мәкаләгә яза алмаганагымыз өчен, бик язу тезенк, зыряп эшкәсләрчә күрүләргә килеш бик ярты язмагыз. Бу химерик идеялар белән эшләверәбе. Мәкаләгә чыганактан башын этапламагыз.

Төртенче этапта, елнең экология, ижтимак-саяси һәм иҗтимак мәсьләләргә килеш билгеләр. Бу һәмме бельгиләрнең санасы кызыклыклы ягына укылабырга кирәк. Мәкаләгә чыганактан башын этапламагыз.

Арышын базарлаганда, мәкаләгә керсе яшь бик сорауларга керүргә мәрте. Үзгәртүләрне монда күреп сөяләргә мәрте. Мәкаләнә бөтен язы менәренә ике сорауларга яшьлек явабар. Әлегә тышкы аны язганчы да аны исәпләргә мәрте.

Әзерлекләр: мәкалә планын онлайн мәкаләнә аклы карырга яратырга, мәкалә темасына ярамларга килектәргә шуемденгән.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх