ఏ శతాబ్దం 1600

ఏ శతాబ్దం 1600 లో తెలుగు సాహిత్యం

పరిచయం

ఏ శతాబ్దం 1600 లో తెలుగు సాహిత్యం అత్యున్నత పరంపరలలో ఉండదని తెలుసుకుందాం. ఈ కాలంలో తెలుగు సాహిత్యం శక్తి మరియు విపులతను పొందింది. వ్యాసాలు, పద్యాలు, నాటకాలు, కథలు, గద్యాన్ని అనేకంగా రచించబడ్డాయి. స్వతంత్ర కవిత్వ తత్వం అటెన్డ్ చేసిన ఇది ఉన్నత ప్రముఖకవుల కారణంగా చూపబడింది.

మొదలైన కవితలు

1. ప్రతాప ధూర్వం, పెద్దనాన్న, అమృతంధీమా మరియు పెద్దనయ్య

మొదలైన కథలు

1. విక్రమార్క చరిత్ర, నల్లావేమురిన చరిత్ర

మొదలైన నాటకాలు

1. ఉత్తరాంధరం, భామాకలాపం, ప్రతాప చరిత్రం

పాడుబలి

ఈ కాలంలో తెలుగు సాహిత్యం మంచి ఆడిఓ పదాన్ని అవసరం చేస్తుంది. పాడుబలి జాబితాను ఇంటర్నెట్‌కు ఉపయోగించండి మరియు సాహిత్యంలో ఇంకా అవిశేషాలు పొందడానికి ఆటో టెక్స్ట్‌టూడేటర్ లాంగ్వేజ్‌ను ఉపయోగించండి.

సంగతివంతమైన ప్రజలు

1. సిద్దాయగారి రామాయణము

అవసరశీర్షికలు

1. అన్నికాళ్లు శాంతిని కలిగించే ప్రయత్నం

2. ఓ మనిషి, నీ యొక్క జీవితాన్ని మార్చండి

3. వారసత్వ రక్షణం, ధన్యతకం

4. తెలుగు సాహిత్యంలో నాటకాల యొక్క శాంతి

5. మహామహుధాయ శ్రీ శ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх