என்ன நூற்றாண்டு 1900

SEO என்பது ஆங்கில மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ள Search Engine Optimization (தேடல் தெரியும் முறை) என்பது. இது வலைத்தளத்தின் முக்கிய பகுதிகளை மற்றும் பதிவுகளை மிகுந்த முறையில் செலவிடுவதையே நேரிடும். SEO கட்டுரைகள் மின்னஞ்சல் மற்றும் மேடை கொண்டாட்டங்களுக்கும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. முக்கியமாக, SEO கட்டுரைகள் முடிவுகளை எழுதும் போது குறிப்பிட்ட உள்ளடக்கங்களை முறைப்படுத்த வேண்டும்.
SEO கட்டுரையின் மேலில் சுமார் 2000 சொற்கள் இருக்கும். இந்த கட்டுரை SEO முறைகளைச் சம்பந்தப்படுத்தி மனிதனால் எழுதப்பட்டது. இதுவரை, தமிழ் மொழியில் குறைந்த தலைப்புகள் மற்றும் துணைத் தலைப்புகளுடன் முல்குறிப்புகளைக் கொண்ட அறிவைத் தருவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
எழுதும் முன், உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி மாற்றவும், பிற மூலங்களிலிருந்து நகலெடுத்து நீங்கள் அதைச் செய்யாமல் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கினீர்கள். உருவாக்கம் போது தவறுகள் அல்லது வீடுபடுத்தல்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம், மேலும் அதிகபட்ச தன்மையையும் சூழலையையும் அழக்களமாக வாசகரை ஈர்க்கும் பத்திகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
தலைப்பில் அடிக்கடி 5 கேள்விகள் படைக்கப்படும் முடிவுகள் எழுத்துக்களும் முக்கியமாக இருக்க வேண்டும். தலைப்புகளாவது "அறிமுகம்" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தக்கூடாது. உங்கள் பதிலில் சிறிது கட்டுரையை சேர்க்கவும், ஆனால் அதை முடிக்கும் போது பயன்படுத்தவும். இப்போது, "என்ன நூற்றாண்டு 1900" என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரையை எழுதலாம்.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх