எந்த இறைச்சி சுட சிறந்தது

உயர் நிலை எஸ்சிஓ திறன்கள்

அறிமுகம்

உயர் நிலை எஸ்சிஓ (SEO) அனைத்தும் சுட்டிக்கட்டும் என்று செம்மையாகப் பொருந்துகிறது. அதனால் இது மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பயன்பாடு:

உயர் நிலை எஸ்சிஓ ஒரு வலைத்தளத்தின் விலாசமான முக்கிய தன்மையாகும். இதன் மூலம் வலைத்தளம் வாக்குதலை அதிகரிக்கும் முறையில் சமூக ஊடகங்களுக்கு மிகுந்த பாதையைக் கொடுக்கும்.

சொற்றுக் குறிப்புகள்:

  • கட்டுரையின் மூத்த அமைப்புகளை மாற்றவும்
  • H2, H3, H4 தலைப்புகளைக் கொண்டு எழுதுங்கள்

குறிப்பு:

  1. உள்ளடக்கத்தை வழங்கும் போது அதில் வரும் குழப்பம் மற்றும் வெடிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுங்கள்
  2. தற்போது உள்ளடக்கங்களுக்கு தனிமையை காப்பவும், சூழலை இழக்க மற்றும் உயர் மட்டத்தை உறுதி செய்வதையும் நாடுங்கள்
  3. முழு விவரமான பத்தியைப் பயன்படுத்துங்கள்
  4. உரையாடல் பாணியில் பீடியாக எழுதுங்கள்
  5. முடிவுப் பத்தியைக் கொண்டு எழுதுங்கள்

சிறு கட்டுரை:

எந்த இறைச்சி சுட சிறந்தது?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх