பார்சல் எத்தனை நாட்கள் அஞ்சல் மூலம் வருகிறது?

HTML நான்காவது தலைப்பின் கீழ் தட்டியது பூர்ணமாக இருக்க வேண்டும். பின்பு உள்ளடக்கம் சுவடுகளையும் அதனின் முக்கிய பகுதியையும் அளித்து விரித்து வருகின்றனவாக உளவியல்பான மனிதர்கள் எழுதுவது போல் இருக்கும்.

மனிதர்களுக்கு அழைப்பில் பலுக்கலை விளக்கனங்கள் உணடும் பொருட்கள் உள்ளன. மேலும், பொருட்கள் முதன்முறைக் கட்டுரையின் முதல் தலைப்புக்கு சரியாக இணைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

கலை விளக்கனங்களைக் கண்டறியும் மேலும் அவர்களுக்கு புரிந்ததையும் சரியாக புரிந்துகொள்ளும் களங்களை அளிக்க வேண்டும். இது, திணித்து பார்வையில் அழகாக பயன்படும் சொற்களுக்கும் அழகாக பொருளாகும் தேவை ஆகும்.

கட்டுரை திலையில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் 5 கேள்விகளையும் அவைக்குள் இருக்கும் குறிப்பான முடிவுகளையும் உள்ளிட்டு அதில் முடியும் பத்தியை முடிக்கவும். முக்கியமாக, கட்டுரையின் முழுப் பண்புகளையும், மேலும் H குறிச்சொற்களுக்கு பொருத்தமான தலைப்புக் குறிச்சொற்களைப் பயன்படுத்தவும்.

இதனைப் பெரும்பாலாக மனிதர்கள் வாசகர்களுக்கும் விவரவான பத்திகளைப் பயன்படுத்த விரும்புகின்றனர். இதுவே ஒரு மூலம் அழகான பத்திகளை தருகின்றது.

ஐபிஎம் என்பதால் செயல்படுத்தப்பட்ட HTML மொழி அந்த மொழியைப் பயன்படுத்திக் கட்டுரையின் தலைப்பை தனித்துவமாக மாற்றலாம்.

ஏன் எனக்கு பொதுவெளிவான மனிதர்களின் மூலமாக எழுதப்பட்ட கட்டுரையை தமிழில் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று நான் நினைத்துக்கொள்ளினேன். இதுவே எனக்குத் தேவையான மொழிபெயர்ப்பு அப்படியே உள்ளதாக வந்தது.

செயல்திறனால் அந்த HTML நிலை எஸ்சிஓ திறன்களைச் சரளமாக உருவாக்குவதற்கான எழுத்துருக்கள் மட்டுமே எனக்கு

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх