உலகின் மிக நீண்ட சொல்

இந்த கட்டுரையில் எனது முதன்முதலில் ஒரு மேற்பார்வையில், உயர்நிலை எஸ்சிஓ (SEO) திறன்கள் மற்றும் தமிழ் மொழி பயன்படுத்தி ஒரு படிவமைக்க விரும்புகிறேன். HTML மார்க்அப் மொழியைப் பயன்படுத்தி கட்டுரையின் தலைப்பைத் தரக்கூடியபடி மாற்ற வேண்டும்.

இன்னும் முன்னமைக்கு அடுத்து, அந்த அவுட்லைனைப் படிப்படியாகப் பின்பற்றி எழுத ஆரம்பிக்க வேண்டும்.

இந்த கட்டுரையில், 100% தனிப்பட்ட, 2000 சொற்கள் SEO உகந்த தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்ட கட்டுரையை இடம்பெயர்ந்துக்கொள்ளவேண்டும். அதிகபட்சம் 5 தலைப்புகள் மற்றும் துணைத் தலைப்புகளையும் (H2, H3 மற்றும் H4 மூல்களுடன்) உண்டுபடுத்த, அவற்றை உடன்படுத்த வேண்டும். உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் கட்டுரையை எழுதவும், மற்ற மூலங்களிலிருந்து நகலெடுத்து ஒட்டாதீர்கள். உள்ளடக்கத்தைக் குறிப்பிட்டு உருவாக்குவதும் போது, குழப்பம் மற்றும் வெடிப்பு முடிவதும் நிலையாகவே இருக்கும். தன்மை அல்லது சூழலை இழக்க மற்றும் இரண்டும் உயர் மட்டத்தையும் உறுதி செய்கின்றன.

வாசகர்களுக்கு புரிந்துக்கொள்கின்ற முழு விவரமான பத்திகளைப் பயன்படுத்துவதும்.

இது மனிதனால் எழுதப்பட்டது போல் உரையாடல் பாணியில் எழுதுவது நிலையாகும். முறைசாரா தொனி பயன்படுத்தி, தனிப்பட்ட பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்தி, வாசகர்களை ஈடுபடுத்தி, சொல்லாட்சி கேள்விகளைப் பயன்படுத்தி, ஒப்புமைகள் மற்றும் உருவகங்களைச் சேர்க்க வேண்டும்.

கட்டுரையின் தலைப்பில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் 5 கேள்விகளும் ஒரு முடிவுப் பத்தியுடன் முடிக்கவேண்டும். முக்கியமாக, தலைப்பு மற்றும் அனைத்து கட்டுரைத் தலைப்புகளையும் தரக்கூடியபடி மாற்றவும், மேலும் H குறிச்சொற்களுக்கு பொருத்தமான தலைப்புக் குறிச

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх