ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ

HTML (HyperText Markup Language) ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਮਾਰਕਅੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਅਦੱਤਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

<h2>ਐਸਈਓ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ</h2>
<p>ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਹੇਠ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।</p>
<h2>ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਲੱਖਣ</h2>
<p>2000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਐਸਈਓ ਅਨੁਕੂਲਿਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਲਿਖਤੀ ਲੇਖ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ (H2, H3 ਅਤੇ H4 ਟੈਗਾਂ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।</p>
<p>ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਫਟਣ ਲਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੋ।</p>
<h3>ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ</h3>
<p>ਜੋ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।</p>
<h4>ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ</h4>
<p>ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਟੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਨਿੱਜੀ ਸਰਵਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ)।</p>
<h5>ਲੇਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਪੈਰੇ ਅਤੇ 5 ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ।</h5>
<p>ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰੋ, ਅਤੇ H ਟੈਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਟੈਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।</p>
<p>ਲੇਖ ਵਿੱਚ "ਜਾਣ-

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх