ડ્રીમ આઇ પોપડ

SEO (સર્ચ ઇઝન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન) એ મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે જેથી આપની વેબસાઇટ વધુ જણાયા સ્થાને લાવવામાં મદદ કરે છે. સુસંગત પદો, ફૉંટ મુદ્રણ, એચટીએમએલ વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને તમારું કન્ટેન્ટ આકર્ષક બનાવો.

HTML માર્કઅપ ભાષાથી આપ લેખના શીર્ષકને બોલ્ડ બનાવી શકો છો.

તમે જોઈ રહ્યા હોઈશું તે સારાંશો અને સંગ્રહણ હેડિંગ્સ સાથે કેમીને તમામનો સમગ્રવડો, સંદર્ભીકરણ અને તમારા વિચારો દ્વારા લેખની રૂપરેખા બનાવો.

તમારી સરપરઝમાં આવી રીતે 5 મહત્ત્વપૂર્ણ શીર્ષકો અને પેટા હેડિંગ્સ (H2, H3 અને H4 ટૅગ્સ સાથે) તમારી કતારોને અપડેટ કરી આપેલી અસલ અને વિશ્વસનીય માહિતીને સમર્પિત કરો.

તમે આપનું કન્ટેન્ટ તમારા શબ્દોમાં લખીશું એવું લખવાનો શ્રેય આપને જોઈ રહ્યું છે. તમારે હેડિંગ્સ માટે H ટૅગ્સનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

પરંતુ, લખતા પહેલા અને પછીની ફેરફાર કરતા ગણાયા તેવા સ્તરોની ખાતરી કરીને, કૃપા કરીને તમારે સામગ્રીને ચાલીસું એવા તડાકો અને સંદર્ભોનો ઉપયોગ ન કરીને વિસ્ફોટ કરતી તમામ વિચારોને આપશો. આપ મુક્તિ મેળવવા બન્નેના ઉચ્ચ સ્તરની ખાતરી કરો. સંપૂર્ણ વિગતવાર ફકરાનો ઉપયોગ કરો જે વાચકને જોડે છે.

વાતચીતની શૈલીમાં લખનાર જીવનથી લખવામાં આવેલું હોવું જોઈએ (અનૌપચારિક સ્વરનો ઉપયોગ કરો, વ્યક્તિગત સર્વનામોનો ઉપયોગ કરો, વાચકને જોડો, રેટરિકલ પ્રશ્નોનો ઉપયોગ કરો અને સામ્યતા અને રૂપકોનો સમાવેશ કરો).

તમારે તમારી વિષયમાં આવરી લેવાના ફકરા કે મેળવવાના 5 વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોનો સમાવે

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх