લયબદ્ધ જિમ્નેસ્ટિક્સ અને સ્પોર્ટ્સ જિમ્નેસ્ટિક્સ વચ્ચે શું તફાવત છે

લેખન માટેના તમામ પ્રમાણે કલ્પિત છે. તેમજ તેમજ સુચનો ધીમેથી જાવેની આવશ્યકતાઓને પૂરી કરે એટલે, માનવ કન્ટેન્ટ લેખકનું ખ્યાલ રાખી રૂપરેખા, SEO, ભાષા અને માધ્યમોને જાણવું પડે છે.

કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ટિપ્સ:

 • HTML માર્કઅપ ભાષાનો ઉપયોગ કરીને લેખના શીર્ષકને બોલ્ડ બનાવો. એવી શક્તિશાળી ટેગો (h2) માટે ઉપયોગ કરો.
 • પ્રમાણે તમારી લેખની રૂપરેખાનું શોધવું ચાલુ રાખો અને તે પગલું-દર-પગલાં લખો.
 • કપાત બનવાના લેખો માટે સ્નેહબંધ અને ઉદાહરણોનો ઉપયોગ કરો.
 • તમામ લેખની શીર્ષકો સાથે નિષ્કાશન આપવા માટે ઓછામાં ઓછા 5 શીર્ષકો અને પેટા હેડિંગ્સ ઉમેરો.
 • અનન્ય પ્રમાણેમાં ગુજરાતી ભાષામાં 2000 શબ્દોનો SEO ઑપ્ટિમાઇઝડ લેખ લખો.
 • તમારા ખોરાકનો નિષ્ણાંત કરો અને તેના ગ્રામરનું ખ્યાલ રાખો.
 • વ્યક્તિગત સબંધની લેખની રૂપરેખા અને શૈલીનું ઉપયોગ કરો.
 • લેખના વિષય પર નિષ્કર્ષ આપો અને 5 વારંવાર પૂછો.
 • શીર્ષક અને મૂંઝવણ વાંચકોનો ધ્યાન આપો.
 • વાતચીતની શૈલીમાં લેખો જેથી રીતે કેમ એક માનવ દ્વારા લખવામાં આવ્યું હોય.
 • લેખનમાં "પરિચય" શબ્દનો ઉપયોગ ન કરો.
 • ફકરો અને પ્રશ્નોની સહાયતાથી લેખ સમાપ્ત કરો. તેની તપાસ કરો અને તમારી લેખની શીર્ષકો માટે H ટૅગ્સનો ઉપયોગ કરો.
 • તમારે પસંદ હોય તો તમે ગુજરાતી ભાષામાં "લયબદ્ધ જિમ્નેસ્ટિક્સ અને સ્પોર્ટ્સ જિમ્નેસ્ટિક્સ વચ્ચે ક્યાંય તફાવત છે" વિષય પર આવેભળ લેખ લખી શકો છો.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх