ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಯಾಸ್‌ಗಳು ಏಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಓಯಾಸ್‌ಗಳು ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡುವ ಉಗ್ರವಾದ ಆಂದೋಲನಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಓಯಾಸ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

<h2 style="font-weight: bold;">ಓಯಾಸ್‌ಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು:</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">೧. ಭೂಪ್ರದೇಶ ವಿಶೇಷಗಳು:</h3>
<p>ಓಯಾಸ್‌ಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವಲ್ಲಿ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಪೊಳ್ಳೆಗಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಮಿಂಚು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಓಡಾಸಿನ ಮೂಲಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಓಡಕೂಡದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ.</p>

<h3 style="font-weight: bold;">೨. ಉಪಾಧಿಗಳು:</h3>
<p>ಓಯಾಸ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉಪಾಧಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಸೆಲ್ಲುವ ಬೀಟಿಲ್‌ಗೆ ಕಿರುಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಗೆಲೆಗಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಹರಡಿದರೆ, ಓಯಾಸ್‌ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗದು.</p>

<h2 style="font-weight: bold;">ಓಯಾಸ್‌ಗಳು ಏಕೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ - ಸಾರಾಂಶ:</h2>
<p>ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಓಯಾಸ್‌ಗಳು ಭೂಪ್ರದೇಶ ವಿಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಾಧಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ಪೊಳ್ಳೆಗಾ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх