ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೋನಿಯು ಏಕೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಯೋನಿಯ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು

1. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಗಳ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೋನಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಅನ್ಯಾಗತ ನೋವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದು.

2. ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತ ಹರಿತಾಂತ ಮತ್ತು ರಕ್ತಚಾರಣೆ

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೋನಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ದೇಹದ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ರಕ್ತಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಹೆಚ್ಚು ಶರೀರಾರೋಗ್ಯ

ಸ್ವಲ್ಪ ಯೌನಿಕ ರೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

4. ಯೋನಿಯ ಅನಿಸ್ತಾರಗಳು

ಯೋನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಕಗಳು ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಎತ್ತರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ನೋವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

5. ಕ್ರಮ ಯೋನಿಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತುವರಿ

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಗಮಣಿಗಳು ಎದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯೋನಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುವರಿ ಬೀರಬಹುದು, ಇದು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಲೇಖನದ ಮುಕ್ತಾಯ

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೋನಿಯು ನೋವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх