શરીર પરની ત્વચા કેમ દુ TS ખ પહોંચાડે છે

HTML માર્કઅપ સમય કે બોલ્ડ બનાવવા માટે ટૅગનો ઉપયોગ કરો. તમામ શીર્ષકો અને પેટા હેડિંગ્સ (H2, H3 અને H4 ટૅગ્સ) સાથેનું લેખ 100% અનન્ય હોય તે માટે SEO ઑપ્ટિમાઇઝ કરો. જો તમારી સામગ્રીની સ્વરૂપરેખા પર ઉવા ના ચઢી જાય તો તેને સુધારવા માટે
શિર્ષક લખશો કે 'કન્ટેન્ટ હવે કેવું આવે છે અને શા માટે તે મહત્ત્વપૂર્ણ છે'. પછી લખશો 'કન્ટેન્ટની તારી વિભાજનારાં મહત્ત્વપૂર્ણ વિષયો' જેથી તે માટે હેડીંગ્સ ઉપયોગ કરવાની જરૂર હોય. લેખમાં વાચકને પ્રથમિકતા પૂરી કરવા માટે તુરંત સામગ્રીની રૂપરેખા નીચે ખાતરી કરો.
લેખમાં ઉલ્લેખામાં આવેલા વિષયોને કમ થતા ઓછામાં ઓછા પાંચ શીર્ષકો અને હેડીંગ્સ (H2, H3 અને H4 ટૅગ્સ)સાથે સેવ રાખો અને 2000 શબ્દોનો લેખ લખો. જ્યાં સુધીમાં શાનેપ૎લું ન લખો અને માનવ દ્વારા લખાયેલું હોવું જરૂરી હોય તેની ખાતરી કરો.
શારીરિક પ્રશ્ન ને આવરી લેતાં કેમપાંચ સવારે 5 વારંવાર પૂછાઓ સાથે લેખ સમાપ્ત કરો. શિર્ષક અને શરીરમાંની મધ્યશ્વેત એક અને હેડીંગ્સનો ઉપયોગ કરો. લેખમાં "સમર્પણ" અને 'વ્યક્તિગત પરિચય' નો ઉપયોગ કરશો નહીં. લેખમાં પોતે પ્રથમ વાક્ય ઓછો હોઈ તો તમારી રૂપરેખાને બળપ્રદ બનાવવાની ખાતરી કરો. જાણવું અને સમગ્રતાને સમાવેશ કરવામાં આવે તે માટે તમામ શબ્દોનો ઉપયોગ કરો.
આ નીતિઓની પાલન કરતા હોવા લેખન પૂર્ણતાના પ્રમાણે પૂર્ણ હોઈ શકે છે. કૃપા કરીને લખવાના માટે મંજુરી લેવા પુછવા માટે મારી મદદ કરો.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх