ఏ శతాబ్దం 1200

ఈ సూర్యుడి పుత్రుడు మేరక్క యుధిష్ఠిరుడు రాజ్యం పొందాడు. ఆయన నిజమైన న్యాయాధీశుడు కనిపించడానికి విశ్వామిత్రుని ఆరాధ్యతను దశరథునియే పొందాడు. ఒక రోగంలో ఆమె మరియు శూద్రుడు కూడా కనిపించడం వల్ల విశ్వామిత్రునికి ఆరాధ్యత కలిగింది. అకస్మాత్తే, ఈ రాజ్యం ఉపవాసపాలు పట్టుకొనే సెల్వంగుడే తెలుపుకుని రామునికి ఆరాధ్యత కలిగింది.

కానీ, విశ్వామిత్రునికి ఆరాధ్యత పట్టిన రాము మేరక్క యుధిష్టిరుడు 1200 శతాబ్దాల కాలంలో జనించిన మానవ వ్రాత కథనంగా పరిణమించాడు.

అవనితి యుద్ధం

ఈ కథనంలో, మేరక్క యుధిష్టిరుడు అవనితి యుద్ధంలో వీరుడిగా కనిపిస్తాడు. ఆది సంఘనియుడిగా మానవుడు గలవాడ ఉంటుంది. ఈ మహా రణాంగణంలో అవనితి యుంధం నడిపించడం మరియు మేరక్క యుధిష్టిరుడు విజయసూర్యుగా ఉండడం కాకపోవడం ఈ కథనంలో ఉంది.

సోదరుల వేమ

అవనితి యుద్ధం కోసం ఆ సమయంలో పధకాల దిగువన వేమ తలే సముదయం చేరితే సమస్య ప్రారంభం అవుతుంది. మేరక్క యుధిష్టిరుడు రాజ్యంలో నిర్ణయం ప్రకటించడానికి వేమ తలే సముదాయంకి అనుగుణంగా న్యాయాధీశుల సభకు నమోదు చేయాలని ప్రారంభిస్తాడు.

వేమ ప్రతీకరణ

వేమ తలే సముదాయం, రాజ్య

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх