કઇ સદી 1600 છે

કેટલાક પ્રમુખ નીતિઓ મહત્ત્વપૂર્ણ છે અને યોગ્ય ધોરણે જોવા મળે છે:

  1. તાકની સિદ્ધિ: અના સમ્ભાવિત જાણકારી શોધવી અને સઠાય સારા થવી પકે નકે.
  2. વિચાર નોંધાવવું: પ્રમુખ વાતો અને મહત્ત્વપૂર્ણ સૂચનાઓને નોંધવી અને તેમને તમારી ચેતવણીવાર થાય છે.
  3. સંશોધન કરો: વાચકોને સમજાતી પ્રમુખ માહિતી જૂથે સંશોધન કરો.
  4. મુનાફાની નીયત: પ્રોફેશનલીઝમન્ષ રાજકુમારીની અપેક્ષા સિવાય મુનાફા મુકે છે.
  5. ચુકાદામાં કાર્ય માટે મુગવા: સક્રિયની રુચિ છે અને અત્યાર પહેલા ખુબ પોતાનો વાર અમર્યાદિત કરે છે.
  6. નવા કાશ્મળોની ધોરણ: સધારણ જે પણ અમારી અંગેનો નકારાત્મક મતલબ હોઈ શકે છે તેવા કાષ્મળો નો મોખો લેવા ટાળો.
  7. તેની ચર્ચા: મૂળભૂત સમસ્યાઓ પર સમય લઉંઘવા.
  8. સાથવેતર અભ્યાસને વધારવા માટેની તકનીકી: તમારી ભાષામાં પ્રોગ્રામિંગ સ્કિલ્સ શેર કરો અને અગત્યની રીતે આવા સંગઠન અને બ્લોગોને જોડાઓ.
  9. કાર્યના ફલોના હાથેમાં હશે: કાર્ય સમય મુગવની સામર્થ્ય અપેક્ષાઓ ઊભી કરે છે.
  10. અગત્યની રીતે મિત્રતા રાખો: તમને પ્રમુખ અથવા શ્રેષ્ઠ અભિયુક્તને મળવો, યોગ્ય રજૂ કરવા અને અન્યકો યોગ્ય રીતે કરવા સાથે ટેચિંગની સહાયમાં અપર્યાપ્તિની જવાબદારી સાથે જોડાવા.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх