നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് നൽകണം

എസ്‌ഇഒ കഴിവുകൾ വളരുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിന്നും മലയാളം ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യവുമുള്ള ഒരു ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവായാൽ, HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുകയാണ്‌. ആദ്യം, വ്യക്തമായ രൂപരേഖയും വിഗിതവും ആ ലേഖനം എഴുതുന്നുമുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ശേഷം, ആ രൂപരേഖയിൽ പടിപടിയായി എഴുതുക.

പ്രോംപ്റ്റിൽ പറയുന്ന വിഷയം പൂർണമാകുന്ന 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം മലയാളത്തിലുണ്ടാക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

എന്നാൽ, എന്റെ അഭ്യര്‍ത്ഥനയായി, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ലേഖനം എഴുതാനും, മറ്റു ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്താനും തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുക. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പവും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതും, പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭമോ നഷ്ടപ്പെടാതെ രണ്ടിന്റെയോ ഉയർന്ന തലമുറകളും ഉറപ്പാക്കുക. വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന വിശദമായ പ്രതിപാദനരേഖകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയതാണ് പോലെ, സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ എഴുതുക (അനൗപചാരിക ടോൺ ഉപയോഗി

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх