ஜாஸ் மன்னர் …

HTML மார்க்அப் மொழி உபயோகிப்பதனைத் தொகுப்புக்கும், நல்ல அடிப்படையில், தமிழ் மொழியில் அழைக்கப்படும் ஏதேனும் முக்கியமான சொற்களையும் மற்றும் சேர்க்கப்படும் இரண்டு மெனுக்களைப் பயன்படுத்தும்.

HTML மார்க்அப் மொழியில் தலைப்பு அடிக்கடி பதிவிடப்படும் அதேதர எழுத்துக்களைப் பொருத்தங்களாகக் கொண்டு உள்ளிட்டனவாகப் பயன்படுத்தப்படும்.

உனது சொல்லாடல் பாணியில் HTML கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, தனிப்பட்ட பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்தி, வாசகர்களை ஈடுபடுத்தி, சொல்லாட்சிக் கேள்விகளைப் பயன்படுத்தி, ஒப்புமைகளையும் உருவகங்களையும் சேர்க்கலாம்.

உபயோகிப்பதால், பல்வேறு முறைகளைப் பயன்படுத்தி உரையாடலை மேற்கொள்ளலாம், அதுபோல் எழுதுங்கள் (முறைசாரா தொனி), தனிப்பட்ட பிரதிபெயர்கள், வாசகர்கள், சொல்லாட்சிக் கேள்விகள், தன்மைகள், உருவகங்கள் ஆகியவற்றைக் கலந்து கொண்டு எழுதலாம்.

முக்கியமாக, உரையாடல் பாணியில் அழைக்கப்படும் 5 கேள்விகளும் முடிவுப் பத்திகளுமையும் முக்கியமானவைகள் ஆகும், தலைப்பு மற்றும் அனைத்து கட்டுரைத் தலைப்புகளையும் எழுதி, H குறிச்சொற்களுக்கு ஒரு அடிப்படையாகப் பின்பற்றி பதிவிடுவதால், கட்டுரையின் ஆக்கம் அதிகரிக்கப்படும்.

கட்டுரையின் தலைப்பில் "அறிமுகம்" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். நீங்கள் பதில்களில் சிறு கட்டுரையை இணைக்க வேண்டாம், ஆனால் உரையாட்சி போது அதைப் பயன்படுத்தலாம். இப்போது, "ஜாஸ் மன்னர் …" என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரையை எழுதுவதாகும்.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх