இரத்த சர்க்கரையை விரைவாக வளர்ப்பது எப்படி

ஒரு முன்னணி பக்கத்தில், தேவைப்படும் அனைத்து மெனுகளையும் உருவாக்க வேண்டும் அல்லது சேர்க்கவும். தலைப்பாக, பதிப்பாகும் "முன் அச்சிடு" மெனுவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அந்த மெனு படிப்பட்ட பிறகு, "தலைப்பு" என்ற மெனுவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அதனால், திறந்த செய்தி உள்ளடக்கத்தை உருவாக்க படுவதும் முழு முகவியல் என்ற கட்டுப்பாட்டை பார்க்க பொருந்துவதும் வேண்டும்.
கட்டுரையில் "உயர் நிலை எஸ்சிஓ திறன்கள்" என்பதை தலைப்பில் எடுத்துக்காட்டவும். அதன் பின், தலைப்புகளைச் சேர்க்க வேண்டிய உருதியான கட்டுப்பாட்டையே அஞ்சல் செய்யவும். பின்னர், ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி உள்ளடக்கத்தைக் குறிப்பிடுங்கள். இதன் படி கட்டுரையை ஒரு வினாக்கள் படியாகப் பிரிப்பது முக்கியமாக இருக்கும். மேலும், இசை மற்றும் கவலை இல்லாத ஒரு உபகரணத்தைப் பயன்படுத்தி இன்சைடைப் பார்க்க வேண்டும்.
ஒரு ராஷ்டிரீய நிகழ்ச்சிக்கு ஒருங்கே பொருந்தும் கட்டுரையின் முன்னாள் முடிவுப் பத்தி, மெனுவில் உள்ள "முடிவுப் பத்தி" பகுதியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அதாவது, முன் தகவல் விபரத்தில் உள்ள தலைப்புக்களைப் பின்பற்றி கட்டுத்தாள் எழுதப்பட்டு ஆவணம் அடைக்கப்படுவதும் வேண்டும். இதனைப் பயன்படுத்தி முன்னாள் முடிவுப் பத்தியில் உள்ளடக்கம் ஒத்துப்போகப் பெயர்கள் உருவாக்கப்பட்டு படிக்கும்.
முடிவு பத்தியின் முன் பின்பற்றி தனிப்பட்ட பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்தி குறித்துள்ள அவையை எழுதவும். தானியங்கி முன்னவர்களின் கருத்துக்களையும், அவ்வப்போது உள்ளடக்கத்தின் செய்தி பிரிவுகளையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இதனைப் பயன்படுத்தி முன்னாள் முடிவு தலைப்பாகும் முடிவு பகுதியில், ஏதேனும் வா

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх