ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ

ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਐਸਈਓ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ HTML ਮਾਰਕਅੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਲੱਖਣ, 2000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਐਸਈਓ ਅਨੁਕੂਲਿਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਲਿਖਤੀ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂਆਂ (H2, H3 ਅਤੇ H4 ਟੈਗਾਂ ਸਮੇਤ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਖ 'ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਲਝ ਅਤੇ ਫਟਣ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਬਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਟੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਰਵਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਸਮੇਤ)। ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂਕੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਬੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ H ਟੈਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੇਖ 'ਚ "ਜਾਣ-ਪਛਾਣ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ, ਸਮਾਰੂਪ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ "ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ".

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх