தென் அமெரிக்காவிற்கும் ஆப்பிரிக்காவிற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

உங்களுக்கு வந்த பயன்பாட்டை உடைய ஹிட்மல் மிகுந்த SEO அமைப்பை தவிர, உங்கள் பதிவை அரிப்பான மாற்றத்தில் எழுதுவதற்கான இடமான HTML மார்க்அப் அல்லது ஏசியோ (Asian) முதல்லையைப் பயன்படுத்தவும். கொடுக்கப்பட்ட உதவிகளை அரசுப் பெண்டிர்பேட் ஒருங்கிணைக்கும் வேண்டும். தலைப்பைக் கடுக்கடைத் தலைப்பு (h2) மற்றும் மேலே கம்வர்சியான தலைப்புகள் (H2, H3, H4 சேர்க்கப்பட்டோரின் எண்ணம் அல்லது குறிகாலம்) உடன் உள்ளன. தலைப்பில் குழப்பம் மற்றும் வெடிப்பு இருக்கக்கூடாது. ஒப்புதல் பிரிவுகளைச் சேர்க்கும்படி, கட்டுரையை தலைப்புகளோடும் அஞ்சலியோடும் பயன்படுத்தவும்.
உங்கள் தலைப்பில் சொல்ல முடியும் 5 வினாக்களை கேள்விசெய்யவும் மற்றும் ஒரு முடிவாக இதன் பின்னர் தமிழில் படிப்பில் முடிக்கவும். முக்கியமாக, ஆம் முடிவிலும் அனைத்து தலைப்புகளையும் மருந்துப் பயன்படுத்துவதும், மேலும் H பொருத்தமான தலைப்புக்குப் பொருத்தமான தலைப்புக் குறிச்சொற்களைப் பயன்படுத்துவதும் இருக்கும்.
கட்டுரையில் "அறிமுகம்" என்ற வார்த்தையை கேள்விக்குள்ளாகவே பயன்படுத்த முடியாது. ஆனால் நீங்கள் பதிவைச் செய்வதுடன் கூட, பின்வரும் முக்கியமான தலைப்பில் மருந்து பதிவு அவுட்லைனாக சேர்க்க வேண்டும்: "தென் அமெரிக்காவிற்கும் ஆப்பிரிக்காவிற்கும் என்ன வித்தியாசம்?".

தெளிவான விவரங்களைப் பெற முடிய பதிவை ஏவுக்க விரும்பி முடியுமானால், உதவிகளை சேமிக்கவும். இது மனிதாவின் மொழி பேசும் பதிவால், தமிழ் பாணி (முறைசாரா தொனியைப் பயன்படுத்தவும், தனிப்பட்ட பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்தவும், வாசகரை ஈடுபடுத்தவும், சொல்லாட்சிக் கேள்விகளைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் ஒப்புமைக

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх