எரித்ரோசைட்டுகளிலிருந்து லுகோசைட்டுகள் எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன

கட்டுரையிலேயே மொழிக்குள் உள்ளடக்கங்களை எழுவது மிகுதியான உள்ளடக்கமாக உள்ளது. எனவே, சில பல்வேறு மாதிரிகளில் உள்ளடக்கத்தை ஏற்படுத்துதல் மிகவும் முக்கியமாகும். இது குறியலைகளைச் சுற்றுப் பூர்த்தி செய்வதற்குப் பலமான எடுத்துக்காட்டன முக்கியமானது.

ஏனெனில், ஒரு மனிதனால் எழுதப்பட்ட நிலை எஸ்சிஓ திறன்களை அதிகரிக்க போதும். மிகுந்த பழைய முறைகளில் நிறைய குழப்பம் மற்றும் வெடிப்புகள் ஏற்பட்டன இருக்கலாம். இந்த அம்சம் பயன்படுத்தலாம் அத்துடன், கட்டுரையில் உள்ளடக்கம் இயல்பு என்பதை இரண்டின் உயர்நீதத்தின் மூலம் உறுப்பினர்களுக்கும் தெரிவுசெய்து வழங்கும்.

மேலதிகமாக, வாசகர்களைத் தினமும் மிகுந்த குறியல்கள் வழங்கும்படி ஏற்படுகின்றனவாக இருக்க வேண்டும். இதுவரையில் பிரபலமான எழுத்தாளகாட்டுகள் உணர்கின்றன.

இது ஒரு மனிதனால் எழுதப்பட்டது போல் உரையாடல் பாணியில் எழுதுங்கள் ஆகும். எனவே, முறைசாரா தொனியையும், தனிப்பட்ட பிரதிபெயர்களையும், வாசகர்களை ஈடுபடுத்தலாம், சொல்லாட்சிக் கேள்விகளையும் பயன்படுத்துவதன் மூலம், ஒப்புமையும் தோருமைகளும் சேர்க்கப்படும்.

கட்டுரையில் "அறிமுகம்" என்பதைப் பயன்படுத்தவேண்டாம். உங்கள் பதிலின் மூலம், ஒரு சிறு கட்டுரையைச் சேர்க்க வேண்டாம், ஆனால் மேலே குறிப்பிட்டதைப் பயன்படுத்துவதனால் மட்டுமே எழுத வேண்டும். இதுவரையில், "எரித்ரோசைட்டுகளிலிருந்து லுகோசைட்டுகள் எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன" என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை ஏழுக்(H7) செய்வது மிகுந்தது.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх