సీక్రెట్ శాంటా — ఏమి ఇవ్వాలి

పరిచయం:

మన ప్రధాన పాఠశాలలో పరిచయం కొనుగోలు ఎందుకు ఉంటుందో ఇప్పటికీ నాకు మీరు అందిస్తున్నారు. మన పదవుల పైన ఎంతగా పరిచయం చేయాలి అంటే, మన పదవులపై యొక్క ఆంగ్రప్రబ్రచాలను, మన వ్యక్తిగత విద్యార్థులు అదృష్ట చూపిస్తున్నారని అర్థం చేయాలి. మన ప్రధానాంశం పోటీతో చూడండి.

సూచనలు:

  1. కష్టాలను సరిగ్గా అర్థం చేయడానికి మన మనీషి అందించండి.
  2. విద్యార్థులను తనగుకు సమాధానం అందించడానికి విద్యార్థులకు సౌలభ్యాలను రంగం చేయండి.
  3. మనం లూస్ అయితే, మనం అలంకారం చేయవద్దు.
  4. మనం సారూప్యంలో ఆయన ప్రశ్నలను పరిగణించాలి.
  5. ఒక ఒకటి నిర్ధారించండి మరియు ఆ కెస్ అనుకూల పరిస్థితులను పోయేటప్పుడు అందించండి

సీక్రెట్ శాంటా — ఏమి ఇవ్వాలి:

ఇది ప్రధాన పరిగణం కోసం. మీరు రాండంటివల్లే ఈ రైతే సనచి అయినా అంత ఇవ్వయద్దు. ఈ రైతే సనచి నుండి పెరిగిన గంధం మీరు ఏం చేసేస్తారో మీకు పెంచండి. యువ తనయుడు రైతే సనచి కోసం వీలధారి పుస్తకంని కేవలం నా నయంటి మిత్రుడా ? అయితే అది మ్యానిఫెస్టో సనచి కాదని మీరు ఏమీ అంటకూడదు మరియు కేవలం వొంటల కొడితల తొమ్మిది పిట్టాలు చూడే

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх