ஒரு காதலியைக் கண்டுபிடிப்பது ஏன் கடினம்

உயர் நிலை எஸ்சிஓ திறன்கள்

திறன் 1: முறைசாரா தொனி

முறைசாரா தொனி மறுசீரஸ்தை அதிகாரப்படுத்தும். தொனி உள்ளதன் ஆராய்ச்சி, தகுதிகளை வளர்ச்சி செய்யும். அறிமுகம் ஒன்று உதவி செய்யும் முயற்சியையும் ஒரு சாதாரண நிலை குறிக்கும், நிலையை உயர்த்தும். அது எல்லாம் திறன் அனுமதிக்கும்.

திறன் 2: தன்மையான உள்ளடக்கம்

உள்ளடக்கம் உருவாக்கும்போது, குழப்பம் மற்றும் வெடிப்பு என்பவைகளைக் கணக்கிடுங்கள். தனிமையான முயற்சியின் ஆதாரத்திற்கு இவற்றுக்கு மேல் ஒரு மட்டத்தை உறுதி செய்கின்றது. இது ஏற்கனவே தன்மையான கூர்மைகள் அல்லது சூழல்களை நீக்க உதவும்.

திறன் 3: வாசகர் ஈர்ப்பு

ஈர்ப்புகளை வளர்க்கும்போது, முழு விவரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள். பதிவில் அட்டவணை வடிவமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி பயனர்கள் மொழிகளைப் புரிந்து கொள்வதற்கு உதவுகின்றனர்.

திறன் 4: உரையாடல் பாணி

உரையாடல் பாணி மக்களவைக்கு தெரிய வேண்டிய மரியாதையும், சொல்லின் தன்மையையும், தகவல்களை ஈடுபடுத்தும் முக்கியத்துவத்தைப் பட்டியிலிடுங்கள். மேலும் பயனர்கள் அவ்வாறு உரையாடுவதில் இருக்க பிராம்பணங்கள், உருவகங்களையும் சேர்க்கவும்.

திறன் 5: தலைப்பு மற்றும் முடிவு

தலைப்புக்களின் மூலம் மூடிப் பதிலில் ஒரு முடிவுப் பத்தி உள்ளது. முழு கட்டுரையிலும் துணைத் தலைப்புகளையும் தலைப்புக்களையும் பழுது சேர்க்கவும். மேலும் H குறிச்சொற்களுக்கு ஏற்படுத்தி வைக்கவும்.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх