ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਬਾੜੇ ਵਿਚ ਦਰਦ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਐਸਈਓ ਸਪੈਸ਼ੀਲਿਸਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਐਸਈਓ ਗਾਇਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਜਚ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ HTML ਮਾਰਕਅੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੇਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥੋਂਲਾਪਣ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਦਰਭ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਲੱਖਣ, 2000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਐਸਈਓ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਲੇਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਮਾਧਿਮ ਨੂੰ ਹਾਵਾ-ਹਵਾ ਤੇ ਫੜਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਾਗਮਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਫਟਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਟੋਨ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх