ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਐਸਈਓ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ

ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਾਲੰਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਭ-ਤੋਂ-ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੌਜ਼ੇ ਆਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਐਸਈਓ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਏਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ HTML ਮਾਰਕਅੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੇਖ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਲੇਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲੇਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਰਿਤ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਲੱਖਣ, 2000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਐਸਈਓ ਅਨੁਕੂਲਿਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਲਿਖਤੀ ਲੇਖ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਤ ਉੱਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਪੈਰੇ ਅਤੇ 5 ਅਕਸਰ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ H ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх