ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਬੈਡੂ

ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਬੈਡੂ: ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖੇਡ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਐਸਈਓ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਐਸਈਓ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਰਤਾਂਕਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਈ ਰੱਜੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਚਟੀਐਮਏਲ ਮਾਰਕਅੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਲੇਖ ਬੋਲਡ ਕਰੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ਕੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਐਸੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਦਿਲ ਕੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵੈਂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਟਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਜਾਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੇਖ ਹੋਰ ਰੂਝਾਨ 'ਚ ਖਿਚੋਟੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਤਸ਼ੀਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ H ਟੈਗਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਖਾਕੇ ਹੋਈ ਟੈਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਵੇ ਕਾਰ ਅਜੈ ਗੁਆਮਊ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਤੇਜਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮਿਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх