ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਕ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਐਸਈਓ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਹੇਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ:

HTML ਮਾਰਕਅੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਬਣਾਓ:

ਮੇਰੀ ਐਸਈਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ

ਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਹੇਠ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਐਸਈਓ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 100% ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਿਰਲੇਖਾਂ, ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਤੇ H2, H3, ਅਤੇ H4 ਟੈਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਚੋਈਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਲਝਣ ਤੇ ਫਟਣ ਲਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ ਨੂੰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਟੋਨ ਵਰਤੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠਕ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх