ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਐਸਈਓ ਹੁਨਰ ਵਾਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਚਿਤ ਵਿੱਚ ਉਲਖਣਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੋਟ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਵਾਲ ਅੰਦਾਜ਼, ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰਾਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਪੰਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਲੰਬੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਲਫਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦਰਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਜਾਂ ਬੋਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਗਗੇਜ਼ ਦੇ ਬਰੋਕ੍ਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੇਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੈਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਰਲੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤ੍ਰ ਉਪ-ਹੋ ਡੀਸੀ ਸਨ ਕੈਪੇਬਿਲਲਾਟੀਸ, ਵਿਖਥਤਾ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਰ ਲੇਖਕ ਵਿਕਲਪ, ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਫ਼ਿਸ ਪਰਮਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤਪੰਨ ਸਪਲੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਉੱਪਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਪੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਟ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਜ਼਼ੀਰਾ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਗਮ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх