ਉਂਗਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਉਂਗਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਹੋਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਕਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਪੀਲੀ, ਭੂਰੀ ਤੋਂ ਪੀਲੀ, ਜਾਂ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਵੰਗਾਈ ਮੇਰੀ ਉੱਂਗਲੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਉੱਂਗਲੀ ਪੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਉਣਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਗ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਂ ਆਪਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਰਤਣਾ, ਜੋਸ਼ ਰੂਗ ਜਾਈਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਮਾਂ ਜਾਂ ਸੂਨੀ ਦਾ ਤਣਾਉ। ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਸਿਡ, ਅੈਲਰਜੀਜ, ਅਨਾਣੂਬਾਰੀ, ਖਾਣ ਖੋਟਾਚਾਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਮਾਨਸਿਕੀ ਧਾੜੀ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਤਮਹਤਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਅਤੇ ਤਜਾਰ ਆਦਿ। ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਝੂਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੰਗਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਸੌਰੋਂ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉੰਗਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਢਾਕਹਿ ਦਰੇਗੀਆਂ ਤੇ ਸਵੈਧਾਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਹਤਾਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਉਂ ਉੱਚ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਹੋ, ਚੁਣੋ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੀੜ ਕਾਮਾਂ ਲਈ ਵਥੋੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਾ।

ਸਵਾਲ:

  1. ਉੰਗਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
  2. ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੰਗਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ?
  3. ਉੰਗਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
  4. ਉੰਗਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
  5. ਉੰਗਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх