ਭੂਸੁਏਂਟ ਅਤੇ ਹੈਲੀਓਸੈਂਟਿਕ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ

ਭੂਸੁਏਂਟ ਅਤੇ ਹੈਲੀਓਸੈਂਟਿਕ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ

ਭੂਸੁਏਂਟ ਅਤੇ ਹੈਲੀਓਸੈਂਟਿਕ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧੁੰਦ ਪਰਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇਲੀ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਆਖਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਰਨ ਚ ਅੰਤਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਸੁਆਂਟ ਡਿਸਪਲੇਅਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈਅਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲਭੂਤ ਅਤੇ ਸਿਰਪੰਚ ਸਮਾਂ ਮੁੱਛੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਖਨ ਦਿਉਂਦੀ ਹੈਲੀਓਸੈਂਟਿਕ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇਲੀ ਕਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਬੀਨੀ ਉਸਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭੂਸੁਆਂਟ ਅਤੇ ਹੈਲੀਓਸੈਂਟਿਕ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹ ਗਠਨਾ ਹੈ ਕਿ HTML ਮਾਰਕਅੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। HTML ਸਿਰਲੇਖ ਟੈਗ (

) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠ ਬੋਲਡ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਬੰਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ H ਟੈਗਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।

ਲੇਖ ਦਾ ਹੀਰਾ: ਭੂਸੁਆਂਟ ਅਤੇ ਹੈਲੀਓਸੈਂਟਿਕ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ

ਸਮਾਗਰੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਟੋਨ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਜਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਸੁਆਂਟ ਅਤੇ ਹੈਲੀਓਸੈਂਟਿਕ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх