ਮੈਂ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ?

ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉਪਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉਪਰੋਧ ਨੂੰ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਿਆਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਮਿਖਿਅਤ ਨੂੰ ਰਾਖਣ ਦਾ ਏਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕਮੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਉਚਚ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖ ਕੇ ਪੰਥ ਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਹਨਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ), ਬਚਪਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਆਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ), ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਦੇ ਟੈਰਗੇਟਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਣਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਸ਼ਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੱਘਣਾ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧੀ ਉਤਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਚਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਦਰਸ਼ਾਏਗਾ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਚੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх