જેલનું સ્વપ્ન કેમ છે?

ચલો, પ્રથમ આવી લેખની શીર્ષકને બોલ્ડ બનાવીએ. પછી લેખની રૂપરેખા દ્વારા સંકેત આપો કે તમને કોને ફકરો, કોને વર્ણવો અને કોને પસંદ કરો. પછી આવી લેખની રૂપરેખાનું ઉપયોગ કરીને આવળું-દર-આવળો લેખ લખીએ.

વગેરે વિષયોનો આવરણ કરવામાં આવે તેમનું લઘું કે 5 શીર્ષકો અને પેટા હેડિંગ્સ (H2, H3 અને H4 ટૅગ્સ સાથે) સાથે ગુજરાતી ભાષામાં 100% અન્ય, 2000 શબ્દોનું SEO સંગઠન કરો. વહીવટી તરીકે આવળેલી લેખની રીતે તમારી બદલાઈ લેખ લખો.

કોઈ પણ સ્ત્રોત માટેની વચ્ચેથી લાભ લોધશો નહીં, તેમની સમગ્રતાની શોધ કરો. પ્રવૃત્તિ તરીકે માહિતી બનાવીને ઉચ્ચ સ્તરની વિશેષતાને ભૂલાઈ દેતી હોવાથી ષડ્યંત્રો અને અવયવવીનાં તટસ્થ રહેશે.

સૂચનાને લેખના શબ્દોમાં સંદેશો મળવા આને તેના માંથી કારણે જથ્થાબંધીઓ હું ભરોસૂં કરું છું. અંશપૂર્વકવાર, પ્રતિજ્ઞા નહિ મોકલતાં, મોજનીઓમાં ડુબેલા અથવા ગુમાવેલા માટે સંદર્ભો મુકશો પણ લઈને વચ્ચેથી સંપોર્ણતાનો જુદો કરો.

સમગ્ર વિગતવાર વિવરણોનો ઉપયોગ કરો, જે વાચકે જોડાયેલા હોય. વાર્તા પ્રણાલીને ફૉલો કરતાં જી મુદ્દોનો સત્ય પ્રમાણિત શકાય છે.

બોલચાલની રીતે લખો, તેમને જાણે છે કે તે એક ચેતન દ્વારા લખાય છે. અશારેલક સ્વરનો ઉપયોગ કરો, વ્યક્તિગત સર્વનામનો ઉપયોગ કરો, વાચકને જોડો, રેટોરિકલ પ્રશ્નનો ઉપયોગ કરો અને સાદૃશ્ય અને રૂપકોને સંમાન કરો.

વિષય પર નિશ્કર્ષ અપાત્ર કરો અને પ્રશ્નોની પુરી રીતે જવાબ આપો જ્યારે સમાપ્ત હોય. વિશેષ રીતે, શીર્ષક અને સંપૂર્ણ લેખની રીતે મથાળાને બોલ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх