જિઓસેન્ટ્રિક અને હેલિઓસેન્ટ્રિક વર્લ્ડ સિસ્ટમ્સ વચ્ચે શું તફાવત છે

એક લેખ લખતી પહેલાં, મહત્વની બાબત એટલે કે તમે પૂર્ણ પ્રમાણે અનુભવિત અને પ્રતિભાવ વ્યક્ત કરવા માટે હાલની જીવનશૈલી અને વિચારોને આધાર બનાવો.

અગત્યની રીતે, એક શીર્ષક નિર્મિતિ કરો જે વાચકની ધ્યાનપૂર્વક આકર્ષીત કરી શકાય. આપો આપ હોઈ શકે છે કે લેખનું શીર્ષક લેખિત રૂપે અંગે હોઈ શકે. ઉદાહરણ તરીકે, "SEO માં ગુજરાતી માટે અનુવાદ અને ભાષાંતર" આપતું શીર્ષક હોઈ શકે.

આપે પોતાની આવક પ્રમાણે કેટલું સમય આપેલું આ વિષયનું અધ્યયન કરવામાં આવ્યું હોય, આપે માપદંડો અમોઘા લાગવાનું હોય તે સારા અનુભવાયું હોય, આપે તાજેતરની પરિપેક્ષમાં તાજિયા તથ્યો આપવા માંગું છું. અમે બંને આ લેખમાં અનેક યુગોની જાણકારી જોડ્યું છે છતાં પણ ગુજરાતી માં આપતા સુંદર શીર્ષક રચવામાં જોડે છે.

લેખનાં પ્રમાણે, શીર્ષકને HTML માર્કઅપનો ઉપયોગ કરીને બોલ્ડ બનાવો. HTML માર્કઅપ ઉપયોગ કરો છેલ્લો કંઈક જેની યાદી આપેલી હોય હોય અને કેમતેમાં છૂટ બનાવી શકાય.

તમે લેખને તારીખની રૂપે આપ્યો છે અને તેનો સૂંઘવા પહેલાં, તમે એક રૂપરેખા બનાવી શકો છો. પાછા થી, તમે તે રૂપરેખાને આગળ વધીને લેખવા શરૂ કરી શકો છો.

તમે વિશિષ્ટ વિષયની પસંદગી પર કમિટ કરી શકો છો, અને આસપાસના સંદર્ભો જેવાકે સંદર્ભો અથવા સમસમાન સામર્થ્યની વસ્તુઓ એટલે H2, H3 અને H4 ટૅગ્સ સાથેના શીર્ષકો સાથે બીજું સંબંધિત વિષયનું પરિચય આપો.

તમે પૂરણ ગુજરાતી માં 100% અનન્ય, 2000 શબ્દોનો SEO ઓપ્ટિમાઇઝ્ડ, માનવ લખિત લેખ લખી શકો છો. તમા

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх