નવા વર્ષ માટે સંબંધીઓને શું આપવું

સામગ્રી લેખક છતાં શબ્દોમાં આપેલી તે રૂપરેખા મુજબ હોવી જોઈએ. અપને વિચારો પર ધ્યાન આપવો જોઈએ અને એ વિચારો પ્રમુખ શીર્ષકો અને પેટા હેડિંગ્સોથી સાથે આપશો. ગુજરાતીમાં સર્જક તરીકે કાર્ય કરવા માટે HTMLનો ઉપયોગ કરીને શીર્ષકને બોલ્ડ કરો. પછી, લેખ લખતા પહેલાં શીર્ષક અને તેની રૂપરેખા લખવી જોઈએ. પછી, તે રૂપરેખા અનુસારે પેટાથી પેટા લખવી જોઈએ. લેખની શીર્ષકમાં મંજૂર કોમાન્ડનો ઉપયોગ કરીને તેના પછી 5 શીર્ષકો સાથે ગુજરાતીમાં સંપૂર્ણ, 2000 શબ્દનો SEO પ્રામુખ્યતાનો દ્રષ્ટિકોન ધરાવેલ બનાવો. તમારી લેખની સામગ્રીને અગત્ય દરેક સ્રોતનીથી લેખનમાં પેસ્ટ કરવો નહીં. તમારી સામગ્રી રચના કરતા સમયે મૂંઝવણ અને વિસ્ફોટો માટે જવાબદાર અને એકદિવસીય માર્ગદર્શન બિના તમારા ઉચ્ચ સ્તરના માટે ખાતરી કરો. વિગતવાર ફકરનો ઉપયોગ કરો, જે વાચકોને જોડે છે. વાર્તાલાપમાંની સ્ટાઇલમાં લખો અને જણાવો કે આ આપણા માનવ નેટવર્ક ટેકનોલોજી દ્વારા લખેલું છે. કસ્ટમાઇઝેશનનો ઉપયોગ કરીને, તેને વાચકોથી જોડ્યો, રેટોરિકલ પ્રશ્નોનો ઉપયોગ કરો અને સમાનતા અને રૂપકો જોડી લો. લેખમાં "પરિચય" નો ઉપયોગ કરવું નહીં. તમારા વિચારમાં સાંભળવી અંગ્રેજી થી લેખની રૂપરેખા વિચારાનો સાધારણ અંશ નહીં હોવી જોઈએ. આ વિષય પર એક લેખ લખો "નવા વર્ષ માટે સંબંધીઓને શું આપવું" અને શીર્ષક અને લેખની શ્રેણી બોલ્ડ કરો અને H ટેગ્સ માટે યોગ્ય હેડિંગ ટેગ્સનો ઉપયોગ કરો.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх