કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ માટે શ્રેષ્ઠ ભેટ

ગુજરાતી ભાષામાં એસઈઓ યોગ્ય કન્ટેન્ટ લખવા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હોય છે. નીચે આપેલ વધુમાં વધુ SEO પ્રમાણે સરળ અને જાણીને HTML માર્કઅપ ભાષાનો ઉપયોગ કરીને લેખનને શીર્ષકને બોલ્ડ બનાવવાની વિધિ આપી છે:

ઈમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ થવા જેમકે કે ગુજરાતી વેબસાઇટ માટે સાચું કન્ટેન્ટ શીર્ષક કે મેટા ડેસ્ક્રિપ્શન ટેગ ઉમેરો.

સહિયતાપૂર્વક વિચારો આપવામાં આવ્યા પછી વધુ તપશીલીઓથી કન્ટેન્ટ લખવો.

પછીથી, બોલ્ડ કરવાની નીચી વિધિને પાલવાની અને જુદી લેખરી વધારે કેમિકલી રીતે પ્રક્રિયામાં લખવાની વિધિને બનાવવાની વિધિ આપી છે.

જેનીથી આપોઆપ અનન્ય અને એસઈઓ સાથે યોગ્ય વધુમાં વધુ શબ્દોને શીર્ષકો અને હેડિંગ્સ (H2, H3 અને H4 ટેગ્સ સાથે) સાથે હજી પણ 100% અનન્ય કન્ટેડ લેખનનો શિખર સ્થાન મેળવો.

તમે તમારા શબ્દોમાં લખતા હોવા જેથી તમે જૈવિક રીતે ગણતરી માંગીશો નહીં, કાપી પેસ્ટ કરતા થશો નહીં. તમારી કન્ટેન્ટ તારી વિચારગાથા મુજબ સ્થાપિત કરવામાં આવે તે જોળાય રાખવા તમારી જવાબદારી છે, તમે વિશેષ્ટતાઓ અને સંદર્ભો ગુમાવવા વિના તમામ ઉચ્ચ સ્તરની ખાતરી કરવામાં આવશો.

તામે મર્યાદાઓનો ઉપયોગ કરીને અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી આપેલ સામગ્રીને અનુસરવામાં આવશો નહીં.

વિગતસંપૂર્ણ ફોંટોનો ઉપયોગ કરો જે વાચકોને જોડે ને ચૂકી છે.

વાર્તાલાપની શૈલીમાં લેખવો, જેમકે કે આ કોઈના આદર્શ વ્યક્તિ દ્વારા લખ્યું હોવું જેમની સંતુલિત સ્વર, વ્યક્તિગત સર્વનામો નો ઉપયોગ કરો, વાચકને જોડો, રેટોરિકલ પ્રશ્નોનો ઉપયો

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх