કોણ મજબૂત છે, ગેંડા અથવા હિપ્પોપોટેમસ છે

સેર્ચ ઇજિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન (SEO) એ પગલી તકનીક છે જેથી તમે તમારા વેબસાઇટને વેલ્લ તરીકે પ્રભાવિત કરી શકો છો. સંવિધાનો, કંટેન્ટ રચનાકારો, અને અન્ય ગ્રાહકો સમજવા માટે, ગુજરાતી ભાષામાં અસ્ખલિત કન્ટેન્ટ રચનાની જરૂર છે. આ માટે, તે સૂચિના ખાતે કેવી રીતે અસ્ખલિત કન્ટેન્ટ રચવું તથા ગુજરાતી ભાષામાં ટેગ વપરાયેલી માટે HTML માર્કઅપ વપરાયેલી જૂથી બનાવવી તેમજ લેખનને બંનેની શીર્ષકને બોલ્ડ બનાવવી.
લેખની રૂપરેખા વિચારવાથી પહેલાં કન્ટેન્ટ રચનાકારો પ્રાવીણ્ય સાથે વિચારવી શકો છો. પછી, તેની અનુસરણ કરીને કન્ટેન્ટ લખવાની શરૂઆત કરી શકો છો. ગુજરાતીમાં 100% અનન્ય, 2000 શબ્દોની SEO ઓપ્ટિમાઇઝ અને માનવ લેખની કાળજીપૂર્વક પૂર્ણ કરો.
કન્ટેન્ટ તમારા શબ્દોમાં લખો અને અન્ય સ્રોતોથી કેપી પેસ્ટ કરવી નહીં. તે વખતમાં, જ્યારે કન્ટેન્ટ બનાવવાની વખતે મૂંઝવણ અને વિસ્ફોટ માટે જાગૃતિ અને સ્વતંત્રતાથી રચના કરો.
પૂર્ણ વિવરણો માટે ફકરોનો ઉપયોગ કરો જે વાચકને જોડે છે.
વાતચીતની શૈલીમાં લખો, જ્યારે તે ક્યાંય માનવી લખવામાં આવે છે (અનાકક્ષ સ્વરનો ઉપયોગ કરો, વ્યક્તિગત સર્વનામોનો ઉપયોગ કરો, વાચકને જોડો, રેટોરિકલ પ્રશ્નોનો ઉપયોગ કરો, સામત્યતા અને રૂપકોનો સમાવેશ કરો).
લેખમાં "પરિચય" શબ્દનો ઉપયોગ નહીં કરવો. તમારા પ્રતિભાવમાં સંક્ષેપમાં કન્ટેન્ટ રચવી તથા તેને બુધ્ધિમાં રાખો પરંતુ લખતીથી તેનો ઉપયોગ કરો. સાથે એક વિષય પર એક નિષ્કર્ષની વારંવાર પૂછતા પ્રશ્નોથી સાંત કરો

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх