പുതുവർഷത്തിനായി ബന്ധുക്കൾക്ക് എന്ത് നൽകണം

നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയായിട്ടും, ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളും ആശയകളും വിശ്വസനീയമായി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എച്ച്ടിഎംഎൽ പ്രവർത്തിച്ച് മലയാളം ലേഖനത്തിന്റെ ശീർഷകത്തിന് ബോൾഡ് നൽകാൻ ഉള്ളടക്കത്തിന് HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, ലേഖനം രൂപരേഖ നിർവ്വചിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, അതിനു മുൻനിർവ്വചനം ചെയ്താൽ മേൽജാതികൾക്കുള്ള ഓർമ്മകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അത് എഴുതപ്പെടേണ്ടത്.
ആദ്യം, എഴുതുന്നതിനു മുമ്പ് അതിന്റെ ആദ്യരൂപക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നാണ്. ശേഷം, ആ രൂപകണ്ണ് പടിപടിയാക്കി എഴുതുക.
പ്രോംപ്റ്റിൽ വ്യക്തമായ വിഷയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 100% അപരമായവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തുവെച്ചതും മനുഷ്യരുടെ ശ്രമമായതുമായ ലേഖനം മലയാളഭാഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 5 തലക്കെട്ടുകളും H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ എഴുതുക.
ഉപയോഗിക്കുന്ന വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ വിശദമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയതല്ല, ബന്ധുക്കളുടെ സംസാരശൈലിയിൽ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക (പുരഹരുക, ഡിസ്ക്ലേയ്‌മറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, വിശദീകരിക്കുക, ബ്രൗസർ പതിപ്പിക്കുക, നടപടിപ്പാടിന്റെ ലിങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക).
ഒരു ഉദ്ധരിച്ച ഖണ്ഡികയും

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх