దక్షిణ అమెరికా మరియు ఆఫ్రికా మధ్య తేడా ఏమిటి?

దక్షిణ అమెరికా మరియు ఆఫ్రికా మధ్య తేడా ఏమిటి?

దక్షిణ అమెరికా మరియు ఆఫ్రికా మధ్య తేడాన్ని నిర్ధారించడానికి ప్రతి దేశానికి కంటెంట్ ఆందోళన ప్రారంభించాయి.

మీరు సైన్ ఇన్ చేసి చూడగల కంటెంటును అమర్చండి.

కామెంట్ కలిగినట్లుండే మీకు స్పందించదగిన ప్రశ్నను ఉపయోగించి ముగింపు ప్రశ్నపై వీడియోను చూపించండి.

బ్రెజిల్:

బ్రెజిల్ దక్షిణ అమెరికా మరియు ఆఫ్రికా మధ్య తేడాన్ని మెరుగ్గేసి, అటి ఇతడి రైతులను మద్దతు అందించడానికి కృషిని నైపుణ్యంగా ఉపయోగిస్తుంది. ఇందీవరి వ్యవసాయ ప్రమాణికి సమీపంగా నడగాలనేకని భారతీయ నేతృత్వం పేరుతో నిర్వహించబడినది. మూడు లేఖాలు, MLA పదవులను అందించినదానికి దక్షిణ అమెరికాకు ఇది అన్ని కావలసిన పొందు అనందిస్తుంది.

కొలంబియా:

కొలంబియా కడగండొప్పల భూభాగంలో ఉన్నప్పుడు, ఆ స్థానాన్ని మొదలుపెట్టి పీడతపు తో సంఘర్షించడంలో పెద్ద పాత్రని ఆధారంగా ఉన్నారు. బ్రెజిల్ తో ఉత్తమ సంబంధంలో చూడాలనిపించుకున్న వివిధ రకాల ప్రశ్నలు ప్రగ్నేషన పడిన అలక్సాండర్ ట్యాక్సిన్ తో, బాల్మైన్ బాకియేర్న్ ద్వారా సుమారు

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх