రిథమిక్ జిమ్నాస్టిక్స్ మరియు స్పోర్ట్స్ జిమ్నాస్టిక్స్ మధ్య తేడా ఏమిటి

వ్యాసం రాసే ముందు దాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. అప్పుడు ఆ అవుట్‌లైన్‌ను దశల వారీగా అనుసరించడం ప్రారంభించండి.

పరిచయం

రిథమిక్ జిమ్నాస్టిక్స్ మరియు స్పోర్ట్స్ జిమ్నాస్టిక్స్ మధ్య తేడా ఏమిటి? రిథమిక్ జిమ్నాస్టిక్స్ తెలుగులో రిథంబూటిక్స్ అని అంటారు. రిథంబూటిక్స్‌లో తేడాన్ని వేయడానికి కొంత అనుకూలమైన పద్ధతిని రిథంబూటిక్స్ అంటారు. ఈ మెంథాడ్‌లో చేసే వ్యాయామాలు శరీరను స్థాయిని తట్టడానికి సహాయపడతాయి, ఇది ఒక ఆరోగ్య విధానం కాకపోవచ్చు. పల రకాల అభ్యాసాలతో రిథంబూటిక్స్‌ని చేరువుగా చేసేందుకే ఇది ప్రకృతివేదిక వ్యాయామంగా ప్రమాణితమైనది.

తల

రిథంబూటిక్స్‌లో మొదటి అధ్యాయం

ఈ అధ్యాయంలో, మీరు రిథంబూటిక్స్ గురించి సమాచారం చేపించబోతున్నారు.

రిథంబూటిక్స్‌లో రెండవ అధ్యాయం

ఈ అధ్యాయంలో, మీరు రిథంబూటిక్స్ ప్రారంభించే మొదటి విధానంపై వివరణ ఇస్తున్నారు.

రిథంబూటిక్స్ మొదలైన అభ్యాసం

ఈ అభ్యాసంల

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх