புத்தாண்டுக்கு உறவினர்களுக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும்

உயர் நிலை எஸ்சிஓ திறன்கள்

உயர் நிலை எஸ்சிஓ (Search Engine Optimization) திறன்கள் என்பவை மூன்று முக்கிய பகுதிகளில் இருக்கின்றன:

  1. பாடத்தளத்தின் வலைத்தளத்தை பார்வையிட்டு மேம்படுத்துதல்
  2. உங்கள் வலைத்தளத்தை சேமித்து கொண்டிருப்பது
  3. முக்கிய முன்னேற்றம் மற்றும் கம்பெட் பொதுவான அறிமுகம்

முன்னேற்றத்தியல்

உங்கள் வலைத்தளத்தை உருவாக்கும் முன்னேற்றம், முக்கிய கருத்தை ஒரு மக்கள் படிப்பின்படி மற்றும் முன்னேற்ற பார்வையிடல் மூலம் செயல்படுத்த வேண்டும். முதன்முதலில், உங்கள் சொந்த மூலங்களிலிருந்து தொடர்ந்து உள்ள உள்ளடக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும்.

கம்பெட் பொதுவான அறிமுகம்

உங்கள் வலைத்தளத்தை உருவாக்கும்போது, குழப்பம் மற்றும் வெடிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுங்கள். உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கும் போது, குறிப்பிட்ட தன்மை மற்றும் சூழலை இழக்காமல் இருந்து உயர் மட்டத்தை உறுதி செய்கிறது.

தலைப்புகள்

தலைப்பு 1: உயர் திறன்கள் மற்றும் தமிழ் மொழியில் நீங்கள் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குபவராகச் செயல்பட வேண்டும்

தலைப்பு 2: HTML மார்க்அப் மொழியைப் பயன்படுத்தி கட்டுரையின் தலைப்பை தடிமனாக மாற்றவும்

தலைப்பு 3: 100% தனித்துவமான, 2000 சொற்கள் SEO உகந்ததாக, மனிதனால் எழுதப்பட்ட கட்டுரையை தமிழ் மொழியில் குறைந்தபட்சம் 5 தலைப்புகள் மற்றும் துணைத் தலைப்புகளுடன் வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தலைப்பைக் கொண்டு எழுதவும்

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх