ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಏಕೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು

ಪರಿಚಯ

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಸೇವಾಕರ್ತರು. ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.

ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರದಾನ

ಶಾಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಕಡಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಿಸುವವರಲ್ಲ ಮಾತ್ರ, ಅವರು ಹೊಸ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅವಕಾಶವೂ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮೃದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆರುಗುಹಾಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನೈತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ

ಶಾಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈತಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೈತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಾಗರಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗರೂಕತೆ

ಶಾಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾಗರೂಕತೆ ಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಭಾವನೆಯೊಂದಿ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх