ചുട്ടുപഴുപ്പിക്കുന്ന മാംസമാണ് നല്ലത്

എസ്‌ഇ‌ഒ കഴിവുകളും പ്രാവീണ്യവും ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവായാലും ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ് നിരവധി കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. മിക്കവാറും HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ബോൾഡ് ആക്കലുവാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ എഴുതുന്നതിന് ഒരു രൂപരേഖ പടിപടിയായി വിവരിക്കാൻ പുതിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

അദ്വിതീയതയും SEO ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും ഉള്ള 2000 വാക്കുകളിൽ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക. H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ ബോൾഡ് ആക്കാനും എഴുതാനും.

ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ് അതിന്റെ കോർ വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ. അത്തരം ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പവും പൊട്ടിത്തെറിയ്ക്കുന്നു. പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭമോ നഷ്ടമായി രണ്ടിന്റെയും സംബന്ധമായ ഉയർന്ന തലം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പൂർണ്ണമായ വിശദമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിച്ച് വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സംഭാഷണ ശൈലിയിലെഴുതുക, അനൗപചാരിക ടോൺ ഉപയോഗിക്കുക, വ്യക്തിഗത സർവ്വനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വാചാടോപപർയമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, സമാനതകളും രൂപകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുക.

വിഷയത്തിൽ പതിവായ ഒരു ഉപസംഹാര ഖണ്ഡികയും 5 ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. ലേഖനത്തിൽ എല്ലാ തലക്കെട്ടുക

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх