നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എന്താണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്?

നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമ്പൂർണ്ണമായ ലേഖനം പൂർണ്ണമായ റഫറൻസ് ലഭ്യമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ്.
അതിനാൽ, തലക്കെട്ടുകളും ബ്രേക്ക്‌റിയസുകളും (HTML ഉപയോഗിച്ച്) ഉള്ളടക്ക സൃഷ്ടിക്കാൻ എഴുതുന്നുണ്ടാകുന്നത് ബോൾഡ് ആക്കുക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പ്രകാരമാകുന്നു:

ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്

ഇതിലുള്ള എല്ലാത്തിനും ദീർഘവും സന്ദർശനവും ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് കമ്മിറ്റാക്കുന്നു.

ഉപശീർഷകം 1

ഉപശീർഷകം 1.1

ഉപശീർഷകം 1.2

ഉപശീർഷകം 2

ഉപശീർഷകം 2.1

ഉപശീർഷകം 2.2

ലേഖനം അത്യുചിത മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും രൂപകങ്ങളും ആശയങ്ങളും കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സ്വന്തമായ പ്രതികരണം രൂപരേഖ കൈക്കാര്യമാക്കുന്നതല്ലേ എന്നത് അറിയുന്നവരിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.
തലക്കെട്ട് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത ഒരു CSS ശൈലി (പ്രാധാന്യ കൈക്കാര്യം):

h2 {
font-weight: bold;
}

ആവശ്യാനുസരിച്ച് h2, h3, h4 എന്നിവയുടെയും പട്ടികപ്പെടുത്തലിന് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എഴുതുക.
അതിനാൽ, നന്നാൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, തലക്കെട്ട് (ഉപശീർഷകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) ബോൾഡാക്കി എഴുതുന്നതും ഘടകം ആകുന്നതും ഢാർക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ആവശ്യക്കാരണവുമാണ്.

പ്രധാനമായിത്തെളിവാക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്:

  • ചോദ്യം 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх