മൂക്കിന്റെ അഗ്രം വേദനിപ്പിക്കുന്നു

ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള എസ്‌ഇ‌ഒ (Search Engine Optimization) കഴിവുകളും മലയാളം ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യവും ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. HTML മാർക്ക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാനാണ് തീർച്ചയായുണ്ടാക്കലുള്ളത്.

ലേഖനം എഴുതുന്നതിനെപ്പോലെയൊരിക്കൽ അതിന്റെ രൂപരേഖ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ രൂപരേഖയെപ്പറ്റിയും എഴുതിക്കാനാണ് ആരംഭിക്കുക. എന്നിട്ട്, ആ രൂപരേഖ പടിപടിയായി എഴുതാൻ തുടങ്ങുക.

പ്രോംപ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിഷയവുമായി 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതുമായ ഒരു ലേഖനം മലയാളം ഭാഷയിൽ 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾക്കൊപ്പമുള്ള) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ വാക്കുകളിൽ ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്തരുത്. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പവും പൊട്ടിത്തെറിയും കണക്കിലെടുക്കുക, പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭമോ നഷ്‌ടപ്പെടാതെ രണ്ടിന്റെയും ഉയർന്ന തലം ഉറപ്പാക്കുന്നു. വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ വിശദമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയത് പോലെ സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ എഴുതുക (അനൗപചാരിക ടോൺ ഉ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх