എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെവിക്ക് പിന്നിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്?

നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം അനുസരിച്ച്, അദ്വിതീയവും സ്പഷ്ടവും ആയ, ഉത്തമമായ ഒരു തലക്കെട്ടുകൾ അടങ്ങുന്ന ലേഖനം രചിക്കാനും സംഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ വരുതൽ മേഖലയിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവേയുള്ള പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കാനുള്ള കഴിവും പ്രാവീണ്യവും നിങ്ങ് ഉളളടക്കം സൃഷ്ടിക്കാനാവും.

ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ്, അതിന്റെ രൂപരേഖ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. ആയിട്ട്, ആ രൂപരേഖ പടിപടിയായി എഴുതുകയും തുടങ്ങുക.

പ്രോംപ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിഷയത്തിൽ 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതുമായ ഒരു ലേഖനം മലയാളം ഭാഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി തുടങ്ങാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാവും.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുമാനം നടത്തി ഒട്ടിക്കരുത്. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, ആശയക്കുഴപ്പവും പൊട്ടിത്തെറിയും കണക്കിലെടുക്കുക, പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭമോ നഷ്ടപ്പെടാതെ രണ്ടിന്റെയും ഉയർന്ന തലം ഉറപ്പാക്കുക. വായനക്കാരനെ ആക

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх