ഒരു രാത്രിയിൽ നിരവധി സ്വപ്നങ്ങൾ

ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള എസ്‌ഇ‌ഒ കഴിവുകളും മലയാളം ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യവുമുള്ള ഒരു ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കുക.
ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ് അതിന്റെ രൂപരേഖ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ രൂപരേഖ പടിപടിയായി എഴുതി തുടങ്ങുക.
പ്രോംപ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിഷയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതും മനുഷ്യർ എഴുതിയതുമായ ഒരു ലേഖനം മലയാളം ഭാഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്തി ഒട്ടിക്കരുത്. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പവും പൊട്ടിത്തെറിയും കണക്കിലെടുക്കുക, പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭമോ നഷ്‌ടപ്പെടാതെ രണ്ടിന്റെയും ഉയർന്ന തലം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ വിശദമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയത് പോലെ സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ എഴുതുക (അനൗപചാരിക ടോൺ ഉപയോഗിക്കുക, വ്യക്തിഗത സർവ്വനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വായനക്കാരനെ ഇടപഴകുക, വാചാടോപപരമായ ച

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх